BERNA OKAN HEYKEL SERGİSİ


BERNA OKAN
"İmgeler ve Gerçekler"
Heykel Sergisi
15 - 29 Kasım 2019
 
Açılış : 15 Kasım Cuma 18:00 - 20:00
Galeri M Sanat Galerisi : Armada AVM Zemin Kat Köprü Söğütözü - ANKARA
 

Kadınlar, egemen kültürün oluşturduğu ‘kadın imgelerini’ içlerinde taşırlar ve değişim yolunda ilerlerken yalnızca dışsal baskı ve engellerle değil kendi içlerinde taşıdıkları bu egemen kültür tanımlarıyla da mücadele etmek zorunda kalırlar. Üstelik bu imgeler, bilincimizin en derin katmanlarında yer etmişlerdir çoğu zaman da farkında olmadığımız şekilde bizleri etkilerler. 


Günümüzde ataerkil ideolojinin izlerini her alanda görmekteyiz. Feminist ideoloji bu yapılanma karşısında önemli adımlar atmıştır. Yüzyıllar boyunca sanatta kadın imgesi tartışılan konulardan biri olmuştur. Tüketicinin, seyircinin ilgisini çekebilmek için cinsellik ve kadın vazgeçilmez bir öğedir. Reklâmlar ve sanatın her bir dalı ile kadın toplumsal yanıyla değil bir tüketim nesnesi, seyirlik bir nesne, arzulanan ve beğenilen olarak yeniden yaratılmaktadır. 
Kadınların yüzyıllar boyunca sanatın nesnesi ve konusu olmaları birtakım sınıflandırmalarla kategorize edilmeleri birçok, kadın sanatçıyı bu imgeleri düzeltmeye yöneltmiştir. Bir nesne olmaktan çıkıp ‘sanatçı ’konumuna geçen kadın, artık kendi imgesini de üretebilir hale gelmiştir. Artık yalnızca bu imgenin muhatabı değil, aynı zamanda yaratıcısıdır. 

Şair ve eleştirmen Matthew Arnold sanatın insanın karmaşasını açığa kavuşturmak için yapıldığını söyler. Arnold’a göre bütün sanatçılar dünyayı ilk buldukları halinden daha iyi ve mutlu bırakmak arzusu ile bu arzuyu aleni mesajlarla değil, dolaylı mesajlarla verirler. Sanat, acıyı anlayabilmemiz, duyarlılıklarımızı güçlendirmemiz, duygudaşlık kurma yetimizi geliştirmemiz, hüzün ve kahkaha yoluyla ahlaki bakış açımızı yeniden bir dengeye oturtabilmemiz için bize yardımcı olur. Arnold, ‘sanat yaşamın eleştirisidir ’der. Sanat, mizahla, acıyla, ciddiyetle bize bizim durumumuzu açıklayan araç olma işlevini taşır. Sanat eserleri, dünyayı daha hakiki daha sağduyulu ve daha zekice anlayabilmemiz için bize rehberlik eder. 

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünden mezun olmuştur. Aynı Fakülte ve Bölümde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde Öğretim Üyeliği yapmıştır. 2014 yılında Doçent unvanını almıştır. Ankara Resim ve Heykel Müzesinde Müdür Vekilliği görevinde bulunmuştur. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Heykeltıraş olarak görev yapmaktadır. Heykel ve Fotoğraf sanatları ile ilgilenmektedir. 

She graduated at Hacettepe University, Fine Arts Faculty, department of Sculpture. Then She studied Master and PHD degree at Hacettepe University, Fine Arts Faculty, department of Sculpture.She appointed Assoc. Prof in 2014. She worked Bilkent University and Akdeniz University, Fine Arts Faculty, as a academic staff. She worked Ankara Painting and Sculpture Museum as a director. She is still  working Ministry of Culture  as a sculpture. She interested in sculptıng and photographic art.